×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Сладолед на клечка

Сладолед на клечка


1/ Създайте нов документа (File -> New)
1000x1000 px, dpi 300, RGB, бял цвят2/ Вземете Rectangular Marquee Tool и задайте в лентата за настройки фиксирани размери 530 рх и 260 рх;
кликнете с инструмента и без да отпускате бутона на мишката, разположете правоъгълника, който ще се образува, в горната половина на документа.
Издърпайте по един водач плътно по всяка страна на правоъгълника:

Натиснете върху изображението за цял размер


3/ Вземете Rounded Rectangle Tool в режим Shape Layers ; Radius: 125 pix; цвят #774411 и начертайте следващата фигура.

Натиснете върху изображението за цял размер


4/ Сега ще приложим трансформация за да се получи нужната ни перспектива.
Отидете в Edit -> Free Transform (Ctrl+T). Направете настройките като впишете стойностите в полетата за Angle (-55); за Horizontal Skew (-25) и натиснете Enter. за да ги приложите. С десен бутон по шейпа изберете Rasterize -> Layer. Именувайте този слой "Bar"
Когато прилагате трансформация върху Shape Layer качеството на ръбовете се запазва, докато при обикновен слой, то щеше да се влоши, можете да видите разликата на картинките по-долу:

Натиснете върху изображението за цял размер


5/ Сега ще придадем обем, но преди това се убедете че работите при 100% мащаб, затова отидете в View > Actual Pixels.
Вземете Move Tool и натиснете 89 пъти стрелката от калвиатурата "на дясно" или до тогава докато не се появи слой с име "Bar copy 89".
Маркирайте всички слоеве от "Bar copy" до "Bar copy 88" и ги слейте (Ctrl+E).
Именувайте получения слой "Thickness". Изберете го и отидете в Image > Adjustments > Hue/Saturation (CTRL+U) и преместете плъзгача Lightness на (-35).
Именувайте слоя "Bar copy 89" на "Back" и разменете местата на слоевете "Back" и "Bar"

Натиснете върху изображението за цял размер


6/ Вземете Elliptical Marquee Tool в режим Fixed Size и задайте стойност 230х230 рх.
Отидете в Select > Transform Selection. за да трансформирате селекцията; задайте стойности за Angle ( -55); за Horizontal Skew (-25) и приложете настройките и наместете селекцията, както е показано по-долу.
Задръжте натиснати клавишите Ctrl+Alt + Shift и кликнете по иконката на слоя "Bar", за да получите нужната ви селекция:

Натиснете върху изображението за цял размер


7/ Създайте нов слой с име "Bite". Запълнете селекцията с ярък цвят и деселктирайте (Ctrl+D).
Активирайте Move Tool и натиснете 90 пъти стрелката "на дясно" докато получите слой с име "Bite copy 90".
Маркирайте всички нови слоеве с изключение на "Bite copy 90" и ги слейте.
Активирайте селекцията на слоя "Bite copy 89". Изберете слоя "Bar" и натиснете Delete за да изтриете излишното. После изберете слоя "Thickness" и пак натиснете Delete.
Активирайте селекцията на слоя "Bite copy 90", изберете слоя "Back" и натиснете Delete.
Kакто е активна селекцията, убедете се че активен инструмент е Rectangular Marquee Tool и натиснете веднъж клавиша от клавиатурата "на ляво" за да изместите с 1 рх селекцията и натиснете отново Delete.
Изключете видимостта на "Bite copy 89" и "Bite copy 90" .

Натиснете върху изображението за цял размер


8/ Изберете слоя "Back" lи отидете в Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl + U). Сложете плъзгача Lightness на (-25).
Активирайте селекцията на "Bite copy 89"; задръжте Ctrl+ Alt + Shift и клокнете в иконката на слоя "Back", за да получите нужната селекция.
Създайте нов слой: Layer > New > Layer via Copy с име "Chocolate".
Дублирайте го: Layer > Duplicate Layer и го именувайте "White".
Натиснете (Ctrl+U) и преместете плъзгача Lightness на 75.

Натиснете върху изображението за цял размер


9/ Изберете слоя "White", aктивирайте селекцията му и я обърнете: Select > Inverse.
Убедете се че активен инструмент е Rectangular Marquee Tool и натиснете 5 пъти клавиша "на дясно", за да изместите селекцията с 5рх; натиснете Delete, за да изтриете ненужното.
Задръжте Shift и натиснете веднъж стрелката "на ляво", за да изместите селекцията с 10 рх и пак натиснете Delete.
После натиснете 5 пъти клавиша "на долу" и натиснете Delete.
Сега задръжте Shift и натиснете веднъж стрелката "на горе" и пак натиснете Delete.

Натиснете върху изображението за цял размер


10/ Изберете слоя "Bar" и с двоен клик отворете настройките за стил Blending Options. Добавете Gradient Overlay, като използвате настройките показани на картинката по-долу. Преди да натиснете ОК, кликнете върху центъра на радиалания градиент и с влачене го изместете, както е показано:

Натиснете върху изображението за цял размер


11/ Изберете слоя "Thickness" и добавете Gradient Overlay по следващата картинка:

Натиснете върху изображението за цял размер


12/ Следват настройките на слоя "Chocolate"

Натиснете върху изображението за цял размер


13/ Настройки на слоя "White"

Натиснете върху изображението за цял размер


14/ Над слоя "Bar" създайте нов слой с име "Highlight". Активирайте селекцията на слоя "Bar" и отидете в Edit > Stroke, 2рх; Location: Center; цвят бял.
Отменете селекцията (Ctrl+D)
Сега за да виждате белите линии, трябва да промените цвета на фона, който е бял; изберете фоновия слой, натиснете Ctrl+U и преместете плъзгача Lightness на (- 40)

Натиснете върху изображението за цял размер


15/ Изберете слоя "Highlight", вземете Eraser Tool , Master Diameter: 240 pix, Hardness: 0%, Mode: Brush. Изтрийте някои части от белите линии и установете Opacity: 50%.

Натиснете върху изображението за цял размер


16/ Над слоя "Bar" създайте нов слой с име "Texture."
Натиснете D за основните цветове. Отидете във Filter > Render > Clouds.
После във Filter > Render > Difference Clouds.
Накрая във Filter > Distort > Glass с настройки:
Distortion: 20
Smoothness: 10
Texture: Frosted
Scaling: 100%.

Натиснете върху изображението за цял размер


17/ На слоя "Texture" установете Blending Mode: Soft Light.
Натиснете Ctrl+T и направете настройки в Angle: (-55); Horizontal Skew: (-25).

Натиснете върху изображението за цял размер


18/ Сега трябва да активирате селекцията на сладоледа.
Първо натиснете Ctrl+Клик по иконката на слоя "Back", задържате Ctrl+Shift+ клик по иконката на слоя "Thickness" и накрая Ctrl+Shift+ клик по иконката на слоя "Bar". Така обединихме отделните селекции в една обща. Сега обърнете селекцията: Select > Inverse и натиснете Delete.
Деселектирайте и установете Opacity: 20% на слоя "Texture"

Натиснете върху изображението за цял размер


19/ Над слоя "White" създайте нов слой с име "Red."
Ctrl+клик по иконката на слоя "Chocolate" за да активирате селекцията.
С активен инструмент Rectangular Marquee Tool, задръжте Shift и натиснете 3 пъти клавиша "на дясно" за да преместите селекцията с 30рх. Запълнете селекцията с ярко червен цвят. Отново Shift+дясна стрелка 3 пъти и натиснете Delete. С Rectangular Marquee Tool начертайте правоъгълна селекция в горния и долния край и натиснете Delete на слоя "Red"

Натиснете върху изображението за цял размер


20/ Активирайте селекцията на слоя "Red".
Преминтете в панела Channels и създайте нов канал "Alpha 1". Запълнете селекцията с бяло и деселктирайте.
Добавете Filter > Blur > Gaussian Blur, 5 pix.
Отворете панела с нивата: Image > Adjustments > Levels (Ctrl + L) и направете настройките по следващата картинка. Активирайте селекцията на канал "Alpha 1"

Натиснете върху изображението за цял размер


21/ Върнете се в панела Layers на слоя "Red". Обърнете селекцията Select > Inverse и натиснете Delete. Установете Blending Mode: Multiply. Деселектирайте (Ctrl + D).

Натиснете върху изображението за цял размер


22/ Над слоя "Red" създайте нов слой с име "Red Highlight".
Сtrl+клик по иконката на слоя "Red", за да активирате селекцията.
С активен инструмент Rectangular Marquee Tool, натиснете веднъж стрелката "на дясно", за да изместите селекцията с 1 рх. Запълнете селекцията с бяло и натиснете клавиша "на дясно" 2 пъти, после натиснете Delete.
Както сте на слоя "Red Highlight", активирайте селекцията на слоя "Red" и отидете във Filter > Blur > Gaussian Blur - 2рх, за да размиете бялата линия по краищата. Деселектирайте.

Натиснете върху изображението за цял размер


23/ Сега създайте малко ред в пaнела Layers.
Маркирайте слоевете "Bite copy 90" и "Bite copy 89" и ги изтрийте. Маркирайте всички останали слоеве без фона и ги обединете в група: Layer > New > Group
Именувайте групата "Ice cream".

Натиснете върху изображението за цял размер


24/ Създайте нов документ 90 х 340 pix; dpi 300 pixels/inch.25/ Селектирайте цялата площ (Ctrl+А)
Пуснете водачи по всички страни и един хоризонтален през средата и деселктирайте.
Вземете Rounded Rectangle Tool в режим Shape Layers, цвят # ffcc77 и радиус 40 рх. и начертайте правоъгълник със заоблени краища;

Натиснете върху изображението за цял размер


26/ С Add Anchor Point Tool добавете 2 възлови точки в двата края на централния водач. Вземете Direct Selection Tool кликнете на дясната точка и натиснете 10 пъти клавиша "на ляво", така ще я преместите с 10 рх към центъра. После повторете същото и с лявата точка и съответно клавиша "на дясно".
Растеризирайте шейпа: Layer > Rasterize > Layer. Именувайте слоя "Stick"

Натиснете върху изображението за цял размер


27/ Създайте нов слой с име "Fibers." Натиснете D за основните цветове.
Запълнете го с черно (Alt + Backspace)
Отидете във Filter > Render > Fibers с настройки:
Variance: 10
Strength: 50.
Дублирайте слоя: Layer > Duplicate Layer
Отидете в Edit > Transform > Rotate 180. Установете Blending Mode: Linear Dodge.
Слейте двата слоя (Ctrl+E)

Натиснете върху изображението за цял размер


28/ Задръжте Alt и кликнете на границата между 2-та слоя "Fibers" и "Stick". Така ще ограничите действието на филтъра само върху фигурата.
Изберете слоя "Fibers" и добавете Filter > Sharpen > Unsharp Mask с настройки:
Amount: 60%
Radius: 8 pixe
Threshold: 4 levels.


Натиснете върху изображението за цял размер


29/ Обърнете документа: Image > Rotate Canvas > 90 CW.
На слоя "Fibers" установете Blending Mode: Soft Light и Opacity: 40%.
Слейте двата слоя "Fibers" и "Stick".
С Horizontal Type Tool напишете текст по ваш избор. Използвания шрифт можете да свалите ТУК:
Установете на текстовия слой Оpacity: 50%.
Слейте двата слоя (Ctrl+E)

Натиснете върху изображението за цял размер


30/ C Move Tool преместете слоя "Stick" в документа със сладоледа и го поместете под групата "Ice cream"

Натиснете върху изображението за цял размер


31/ Натиснете Ctrl+T, направете настройка в лентата за Horizontal Skew ( -25) и я приложете (Enter)
Отново изпълнете командата Ctrl+T и направете настройка за Rotation (-55)

Натиснете върху изображението за цял размер


32/ Преди да приложите настройката, преместете клечката на мястото, натиснете Enter и после преместете слоя "Stick" под групата "Ice cream"

Натиснете върху изображението за цял размер


33/ Вземете Move Tool и натиснете клавиша "на ляво" 5 пъти. Маркирайте слоевете от "Stick" до "Stick copy 4" и ги слейте.
Отидете в Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl + U) с Lightness (-30).

Натиснете върху изображението за цял размер


34/ Изберете слоя "Stick copy 5" и натиснете (Ctrl+E), за да слеете двата слоя на клечката.
Към получения слой, добавете следващите настройки за стил:

Натиснете върху изображението за цял размер


35/ Сега ще направим сянката.
Изключете видимостта на фоновия слой. Създайте нов слой с име "Shadow" и отидете в Image > Apply Image.
Така ще обедините всички слоеве в нов отделен слой. Отворете панела Image > Adjustments > Hue/Saturation (Ctrl+U) и преместете плъзгача Lightness на (-100).

Натиснете върху изображението за цял размер


36/ Включете отново фоновия слой и преместете слоя със сянката над него.
Натиснете Ctrl+T и направете настройките в лентата, като кликнете на долната лява точка за да промените местоположението и напишете в Horizontal Skew (-20). Приложете настройки (Enter)
Отново натиснете Ctrl+T , изберете долната средна точка и напишете във Vertical Scale 35%

Натиснете върху изображението за цял размер


37/ Махнете водачите: View > Clear Guides.
Издърпайте нов водач в началната точка на сянката.
Преминете в панела Channels и създайте нов канал "Alpha 2". Вземете Gradient Tool , Linear, цветове черно и бяло и запълнете канала, като чертаете линията от водача на дясно до края на документа.
Активирайте селекцията на канала "Alpha 2". Върнете в панела Layers и кликнете на слоя "Shadow", за да го маркирате.

Натиснете върху изображението за цял размер


38/ Трябва да виждате активна правоъгълна селекция.
Отидете във Filter > Blur > Gaussian Blur с Radius: 3 pix.
Натиснете 9 пъти Ctrl+F, за да повторите действието на филтъра и натиснете Delete.
Намалете Opacity по ваша преценка.

Натиснете върху изображението за цял размер


39/ След действията в стъпка 16, от слоя "Texture" останаха излишни пиксели, извън видимата част на документа. Ако решите да преместите сладоледа или да разширите работната площ на документа, те ще се покажат, за да се избавите от тях, селектирайте цялата площ (Ctrl+A) и отидете в Image > Crop, така ще изрежете всичко излишно.

Натиснете върху изображението за цял размер


40/ Вече можете да групирате всички елементи (без фона) в една обща група, да изберете друго местоположение и да оформите подходящ фон!

Резултата:

Натиснете върху изображението за цял размер


Моят опит:

Натиснете върху изображението за цял размер


Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: maqpen4eva
Източник: http://psd.tutsplus.com/

Коментари

Xfirebg

5 дзвезди за урока, мерси!

zeikcwalk

омг урока е хубав , но на IchWill опита просто... добре е станало с клечката , обаче стой не както трябва... нереално е твойто

mihaeles

МНОГО ДЪЛЪГ, НО ПОЛЕЗЕН УРОК! ПОЛУЧИ СЕ, НО ГО ПРАВИХ ОТ РУСКИЯ САЙТ ПРЕДИ ВРЕМЕ
http://buboleshica.hit.bg/ice_finish.jpg

sladurchee

Моят опит се получи много добре,но някой ще ме светне ли как да си кача опита ??

sladurchee

ето линк към опита ми! C:\Users\сиси\Desktop\ne6ta praveni s foto6op\ice cream 2.gif

sladurchee

C:\Users\сиси\Desktop\ne6ta praveni s foto6op\ice cream 2.gif

sladurchee

ох май не се отваряяя!! плс кажете ми как да си кача опита!!

cleoto

5 не ставаа мести не и не става нов слой хелпп

sladurchee

моля ви кажете ми как си качвате опитите?? Аз съм начинаеща и не мога да разбера откъде става това? Благодаря предварително!

sladurchee

ето ми го най-накрая опитa!
http://img22.imageshack.us/img22/5959/icecreamt.jpg

debota

Супер урок!

ghost13

Имам малко забележки към превода и стъпките но иначе добре направен урок

http://prikachi.com/images/423/2719423e.jpg

ghost13

Поредния ми опит...

http://prikachi.com/images/673/2800673j.jpg

vaninka_95

Цитат
Вземете Move Tool и натиснете 89 пъти стрелката от калвиатурата "на дясно" или до тогава докато не се появи слой с име "Bar copy 89".

Моля ви обяснете как става това.

ghost13

Когато вземеш Move Tool натисни Alt задръж го и тогава натисни стрелката "на дясно".

vaninka_95

Благодаря много ghost13! :)

Ето го и моят опит.

Текст на линка...

tifanel

Страхотно обяснен урок! Благодаря ghost13!

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.