×
image for ux jobs category in dev.bg

Преглед на урок

Основи на Adobe Photoshop - част 2

Основи на Adobe Photoshop - част 2
Представям на вашето внимание, значението на всички функции във Photoshop CS2. Списъкът е дълъг, така че си вземете нещо за пийване :). Да започнем с първото меню:

Меню File (Файлови операции):

New - Нов файл
Open - Отвори файл
Browse - Прелиствай (Отвори диалоговия прозорец File Browser)
Open As - Отвори файл като
Open Recent - Отвори файл от списъка на последните ползвани файлове
Edit in ImageReady - Редактирай в ImageReady
Close - Затвори файла
Close all - Затвори всичко
Close and Go To Bridge - Затвори и премини в Adobe Bridge
Save - Съхрани файла
Save As - Съхрани файла като
Save a Version - Съхрани версия
Save for Web - Съхрани за Web
Revert - Възстанови последната съхранена версия на файла
Place - Помести
Import > Импортирай файл >
Variable Data Sets - Набори от данни и променливи
Annotations - Анотации
WIA Support - Поддръжка на WIA
Export > Експортирай >
Data Sets as Files - Набори данни като файлове
Paths to Illustrator - Пътечки в Illustrator
Send Video Preview - Изпрати Video Preview към устройството
Video Preview - Предварителен изглед на видеомонитор
ZoomView - Изображение във формат ZoomView за Web
Automate - Автоматизирай
Batch - Пакетна обработка
PDF Presentation - PDF презентация
Create Droplet - Създай дроплет
Conditional Mode Change - Условна промяна на режима
Contact Sheet II - Каталожен лист II
Crop and Straighten Photos - Изрежи и изправи фотографии
Fit Image - Вмести изображението
Web Photo Galllery - Web фотогалерия
Photomerge - Слей няколко фотографии в една панорамна
Merge to HDR - Слей няколко фотографии с различни експозиции в една с максималния динамичен диапазон
Scripts > Скриптове >
Export Layers To Files - Експортирай слоеве във файлове
Image Processor - Процесор на изображения
Layer Comps to Files - Слоеви композиции във файлове
Layer Comps to PDF - Слоеви композиции в PDF
Layer Comps to WPG - Слоеви композиции в WPG
Script Events Manager - Мениджър на скриптови събития
Browse - Прелиствай
File Info - Информация за файла
Page Setup - Конфигуриране на страницата
Print with Preview - Печатай (с предварителен изглед на файла)
Print - Печатай
Print One Copy - Отпечатай едно копие
Print Online - Печатай онлайн
Jump to > Премини в >
Other Graphics Editor - Друг графичен редактор
Exit - Изход

Меню Edit (Редактиране):

Undo (Redo) - Отмени (възстанови) последната операция
Step Forward - Стъпка напред
Step Backward - Стъпка назад
Fade - Промени цвета (за инструмент, филтър, настройка)
Cut - Отрежи
Copy - Копирай
Copy Merged - Копирай при слети слоеве
Paste - Вмъкни
Paste Into - Вмъкни в
Clear - Изчисти
Check Spelling - Провери правописа
Fill - Запълни (настройка на запълването)
Stroke - Контури (настройка на контурите)
Free Transform - Свободни трансформации (геометрични преобразования)
Transform > Трансформирай > (геометрични преобразувания)
Again - Отново (последната трансформация)
Scale - Мащабирай
Rotate - Завърти
Skew - Наклони
Distort - Изкриви
Perspective - Преобразувай в перспектива
Warp - Деформирай
Rotate 180° - Завърти на 180°
Rotate 90° CW - Завърти на 90° по часовниковата стрелка
Rotate 90° CCW - Завърти на 90° обратно на часовниковата стрелка
Flip Horizontal - Завърти огледално в хоризонтална равнина
Flip Vertical - Завърти огледално във вертикална равнина
Define Brush Preset - Дефинирай четка
Define Pattern - Дефинирай шарка
Define Custom Shape - Дефинирай потребителска векторна фигура
Purge > Изчисти RAM-паметта >
Undo - Изчисти RAM от изображението преди последната операция
Clipboard - Изчисти RAM за клипборда от всички данни
Histories - Изчисти RAM от всички съхранени данни
All - Изчисти RAM от всички помощни данни
Adobe PDF Presets - Комплекти готови настройки за PDF файлове
Preset Manager - Мениджър на готови елементи
Color Settings - Цветови настройки
Assign Profile - Назначи профил
Convert to Proffile - Конвертирай в профил
Keyboard Shortcuts - Бързи клавиши
Menus - Менюта
Preferences > Преференции > (предпочитани настройки)
General - Общи
File Handling - Управление на параметрите на файловете
Transparency & Gamut - Прозрачност и цветова гама
Units & Rulers - Мерни единици
Guides, Grid & Slices - Водачи, помощна мрежа и изрезки
Plug-Ins & Scratch Disks - Plug-in модули и scratch-дискове
Memory & Image Cache - Памет и кеш-памет
Type - Текст

Меню Image (Изображение):

Mode > Режим >
Bitmap - Растерно (изображение)
Grayscale - Сиво полутоново
Duotone - Двутоново
Indexed Color - С индексирани цветове
RGB Color - RGB цветно
CMYK Color - CMYK цветно
Lab Color - Lab цветно
Multichannel - Многоканално
8 Bits/Channel - 8 бита/канал
16 Bits/Channel - 16 бита/канал
32 Bits/Channel - 32 бита/канал
Color Table - Цветова таблица
Adjustments > Корекции, настройки >
Levels - Нива
Auto Levels - Автоматични нива
Auto Contrast - Автоматичен контраст
Auto Color - Автоматичен цвят
Curves - Криви
Color Balance - Цветови баланс
Brightness/Contrast - Яркост/Контраст
Hue/Saturation - Цветови тон & Наситеност
Desaturate - Понижи наситеността
Match Color - Съгласувай цветовете
Replace Color - Замени цвят
Selective Color - Селективен цвят
Gradient Map - Градиентна карта
Photo Filter - Фотофилтър
Shadow/ Highlight - Тъмни/светли области
Exposure - Експозиция
Invert - Инвертирай
Equalize - Изравни
Threshold - Праг
Posterize - Постеризирай
Variations - Вариации на изображението
Dupicate - Дублирай
Apply Image - Насложи изображението
Calculations - Изчисления
Image Size - Размер на изображението
Canvas Size - Размер на платното
Pixel Aspect Ratio > Съотношение на страните на пикселите >
Custom Pixel Aspect Ratio - Потребителски зададено съотношение
Delete Pixel Aspect Ratio - Изтрий настройката за съотношение на страните
Reset Pixel Aspect Ratios - Възстанови настройката за съотношение на страните
Square - Квадратни пиксели
D1/DV NTSC (0,9) - Американски ТВ стандарт
D4/D16 Standart (0,95) - Друг стандарт
D1/DV PAL (1,066) - Европейски (PAL) стандарт
D1/DV NTSC Widescreen (1,2) - Американски широкоекранен стандарт
HDV Anamorphic (1,333) - Анаморфен формат HDV за висока разделителна способност
D1/DV PAL Widescreen (1,422) - Европейски (PAL) широкоекранен стандарт
D4/D16 Anamorpih (1,9) - Анаморфен формат D4/D16
Anamorphic 2:1 (2) - Анаморфен формат 2:1
Rotate Canvas > Завърти платното >
180° - Завърти на 180°
90° CW - Завърти на 90° по часовниковата стрелка
90° CCW - Завърти на 90° обратно на часовниковата стрелка
Arbitrary - Произволно
Flip (Canvas) Horizontal - Завърти огледално (платното) в хоризонтална равнина
Flip (Canvas) Vertical - Завърти огледално (платното) във вертикална равнина
Crop - Изрежи
Reveal All - Покажи всичко
Variables > Променливи >
Define - Дефинирай
Data Sets - Набори данни
Apply Data Set - Приложи набор данни
Trap - Застъпи цветовете

Меню Layer (Слой):

New > Нов (слой) >
Layer - Слой
Layer From Background - Слой от фоновия
Group - Групирай
Group from Layers - Групирай от слоеве
Layer via Copy - Слой чрез копиране (Copy)
Layer via Cut - Слой чрез изрязване (Cut)
Duplicate Layer - Дублирай слой
Delete > Изтрий >
Layer - (Изтрий) слой
Hidden Layers - (Изтрий) скритите слоеве
Layer Properties - Свойства, характеристики на слоя
Layer Style > Стил на слоя >
Blending Option - Опции за смесване
Drop Shadow - Хвърлена сянка
Inner Shadow - Сянка навътре
Outer Glow - Сияние навън
Inner Glow - Сияние навътре
Bevel and Emboss - Скосяване и релеф
Satin - Атлазен
Color Overlay - Наслагване на цветове
Gradient Overlay - Наслагване на градиенти
Pattern Overlay - Наслагване на шарки
Stroke - Оконтуряване
Copy Layer Style - Копирай в клипборда стил на слоя
Paste Layer Style - Вмъкни от клипборда стил на слоя
Global Light - Глобална светлина
Create Layer - Създай слой
Hide All Effects - Скрий всички ефекти
Scale Effects - Мащабирай ефектите
New Fill Layer > Нов слой за запълване >
Solid Color - Плътен цвят
Gradient - Градиент
Pattern - Шарка
New Adjustment Layer > Нов корекционен слой >
Levels - Нива
Curves - Криви
Color Balance - Цветови баланс
Brightness/Contrast - Яркост/контраст
Hue/Saturation - Цветови тон/наситеност
Selective Color - Селективен цвят
Channel Mixer - Смесител на канали
Gradient Map - Градиентна карта
Photo Filter - Фотофилтър
Invert - Интертирай
Threshold - Праг
Posterize - Постеризирай
Change Layer Content > Промени съдържанието на слоя
Solid Color - Плътен цвят
Gradient - Градиент
Pattern - Шарка
Levels - Нива
Curves - Криви
Color Balance - Цветови баланс
Brightness/Contrast - Яркост/контраст
Hue/Saturation - Цветови тон/наситеност
Selective Color - Селективен цвят
Channel Mixer - Смесител на канали
Gradient Map - Градиентна карта
Invert - Инвертирай
Threshold - Праг
Layer Content Options - Опции за съдържанието на слоя
Layer Mask > Маска за слоя >
Reveal All - Покажи всичко
Hide All - Скрий всичко
Reveal Selection - Покажи селекцията
Hide Selection - Скрий селекцията
Delete - Изтрий
Apply - приложи
Enable - Разреши
Link - Свържи
Vector Mask > Векторно дефинирана маска
Reveal All - Покажи всичко
Hide All - Скрий всичко
Current Path - Текуща пътечка
Delete - Изтрий
Enable - Разреши
Link - Свържи
Create Clipping Mask - Създай изрязваща маска
Smart Objects > "Умни" (smart) обекти
Group into a New Smart Object - Групирай в нов Smart Object
New Smart Object via Copy - Нов Smart Object чрез копиране
Edit Contents - Редактирай съдържанието
Export Contents - Експортирай съдържанието
Replace Contents - Замести съдържанието
Convert To Layer - Ковертирай в слой
Type > Текст (текстов слой) >
Create Work Path - Създай работна пътечка
Convert to Shape - Конвертирай във фигура
Horizontal - Хоризонтален текст
Vertical - Вертикален текст
Anti-Alias None - Без изглаждане на контури
Anti-Alias Sharp - Изглаждане, с изострени контури
Anti-Alias Crisp - Изглаждане, с рязко очертани контури
Anti-Alias Strong - Силно изглаждане, удебелен текст
Anti-Alias Smooth - Плавно изглаждане, меко очертан текст
Warp Text - Деформирай текста
Update All Text Layers - Актуализирай всички текстови слоеве
Replace All Missing Fonts - Замести всички липсващи шрифтове
Rasterize > Растеризирай >
Type - Тектов слой
Shape - Слой с векторни фигури
Fill Content - Корекционен слой или слой за запълване
Vector Mask - Векторно дефинирана маска
Smart Object - "Умен" (smart) обект
Layer - Слой с няколко елемента
All Layers - Всички слоеве
New Layer Based Slices - Нова изрезка, базирана на слой
Group Layers - Групирай слоеве
Ungroup Layers - Разгрупирай слоеве
Hide Layers - Скрий слоеве
Arrange - Аранжирай >
Bring to Front - Премести най-отпред
Bring Forward - Премести с една стъпка напред
Send Backward - Премести с една стъпка назад
Send to Back - Премести най-отзад
Reverse - Подреди в обратен ред
Align > Подравни
Top Edges - Горните страни
Vertical Centers - Хоризонталните оси по вертикал
Bottom Edges - Долните страни
Left Edges - Левите страни
Horizontal Centers - Вертикалните оси по хоризонтал
Right Edges - Десните страни
Distribute >
Top Edges - Горните страни
Vertical Center - Хоризонталните оси по вертикал
Bottom Edges - Долните страни
Left Edges - Левите страни
Horizontal Center - Вертикалните оси по хоризонтал
Right Edges - Десните страни
Link Layers - Свържи слоеве
Select Linked Layers - Селектирай свързани слоеве
Merge Layers - Слей слоевете
Merge Visible - Слей видимите слоеве
Flatten Image - Сплескай изображението (слей всички слоеве)
Matting > Matte - операции >
Defringe - Отстрани цветния кант
Remove Black Matte - Премахни Black Matte
Remove White Matte - Премахни White Matte

Меню Select (селектиране):

All - Всичко
Deselect - Деселектирай
Reselect - Селектирай отново
Inverse - Инвертирай (селекцията)
All Layers - Всички слоеве
Deselect Layers - Деселектирай слоевете
Similar Layers - Подобни слоеве
Color Range - Цветови диапазон
Feather - Размий контурите на селекцията
Modify > Модифицирай селекцията >
Border - Контурна ивица около селекцията
Smooth - Изглади
Expand - Разшири
Contract - Свий
Grow - Увеличи селекцията
Similar - Включи и несъседни близки цветове от изображението
Transform Selection - Трансформирай селекцията
Load Selection - Зареди селекция
Save Selection - Съхрани селекция

Меню Filter (Филтър):

Last Filter - Последния филтър
Extract - Извлечи
Filter Gallery - Галерия на филтрите
Liquify - Втечни, размекни
Pattern Maker - Създател на шарки
Vanishing Point - Убежна точка
Artistic > Художествени филтри
Colored Pencil - Цветен молив
Cutout - Апликация
Dry Brush - Суха четка
Film Grain - Зърнитост
Fresco - Фреско
Neon Glow - Неоново сияние
Paint Daubs - Цветни петна
Palette Knife - Мастихин (шпакла за бои)
Plastic Wrap - Пластмасова обвивка
Poster Edges - Постеризирани контури
Rough Pastels - Груби пастели
Smudge Stick - Парцалче за размазване
Sponge - Гъба
Underpainting - Грундиране
Watercolor - Акварел
Blur > Замъгляване
Average - С усредняване
Blur - Замъгли
Blur More - Замъгли повече
Box Blur - Замъгляване чрез усредняване
Gaussian Blur - Гаусово замъгляване
Lens Blur - Замъгляване с обектива (поставяне "извън фокус")
Motion Blur - Замъгляване от движение
Radial Blur - Радиално замъгляване
Shape Blur - Замъгляване според зададена фигура
Smart Blur - "Умно" замъгляване
Surface Blur - Замъгляване по повърхнина, със запазване на контурите
Brush Strokes > Окунтуряване с четка
Accented Edges - Подчертани контури
Angled Strokes - Наклонени щрихи
Crosshatch - Кръстосана щриховка
Dark Strokes - Тъмни щрихи
Ink Outlines - Мастилени контури
Spatter - Пръски боя
Sprayed Strokes - Напръскани щрихи
Sumi-e - Калиграфия
Distort > Изкривяване >
Difuse Glow - Дифузно сияние
Displace - Отместване
Glass - Стъкло
Lens Correction - Корекция на недостатъци, внесени от обектива
Ocean Ripple - Океанско вълнение
Pinch - Свиване/раздуване
Polar Coordinates - Полярни координати
Ripple - Вълнообразно преобразуване
Shear - Напречно изкривяване
Spherize - Сферично преобразуване
Twirl - Завихряне
Wave - Вълни
Zig Zag - Зиг-заг
Noise > Шум >
Add Noise - Добави шум
Despeckle - Отстрани петънцата
Dust & Scratches - Прах и драскотини
Median - Усредняване
Reduce Noise - Намаляване на шума
Pixelate > Пикселизиране >
Color Halftone - Цветни полутонове
Crystallize - Кристализация
Facet - Фасети
Fragment - Фрагменти
Mezzotint - Мецотинт
Mosaic - Мозайка
Render > Рендиране >
Clouds - Облаци
Difference Clouds - Облаци (базирани на цветова разлика)
Fibers - Ефект на нишки, фибри, влакна, жилки
Lens Flare - Отблясъци от обектива
Lighting Effects - Светлинни ефекти
Sharpen > Изостряне >
Sharpen - Изостряне
Sharpen Edges - Изостряне на контурите
Sharpen More - По-силно изостряне
Smart Sharpen - "Умно" (smart) изостряне
Unsharp Mask - Разфокусирана маска (метод за изостряне)
Sketch > Скициране >
Bas Relief - Барелеф, нисък релеф
Chalk & Charcoal - Тебешир и въглен
Charcoal - Въглен
Chrome - Хромиране
Conte Crayon - Вълшебен молив
Graphic Pen - Графично перо
Halftone Pattern - Полутонова шарка
Note Paper - Хартия за бележки
Photocopy - Фотокопие
Plaster - Мазилка
Reticulation - Мрежовидна рисунка
Stamp - Печат
Torn Edges - Разкъсани ръбове
Water Paper - Намокрена хартия
Stylize > Стилизиране >
Diffuse - Дифузия
Emboss - Релефно изпъкване ("чеканка")
Extrude - Екструзия (изтегляне)
Find Edges - Намери контурите
Glowing Edges - Сияещи контури
Solarize - Соларизация
Tiles - Плочки
Wind - Вятър
Texture > Текстура >
Craquelure - Кракелюр (напуквания)
Grain - Зърнитост
Mosaic Tiles - Мозаични плочки
Patchwork - Тъкан от кръпки
Stained Glass - Витраж
Texturizer - Текстуризатор
Video > Видео >
De-Interlace - Последователно подреждане на видеолиниите
NTSC Colors - NTSC цветове
Other > Други >
Custom - Потребителски
High Pass - "Високочестотен" филтър
Maximum - Максимум
Minimum - Минимум
Offset - Отместване
Digimarc > Филтри на Digimarc >
Embed Watermark - Вгради воден знак
Read Watermark - Прочети водния знак

Меню View (Изглед):

Proof Setup > Настройка на екранната цветна проба > (Избор на цветовото пространство за симулиране)
Custom - Потребителска цветна проба
Working CMYK - Текущото работно CMYK пространство
Working Cyan Plate - Цветоотделка Cyan
Working Magenta Plate - Цветоотделка Magenta
Working Yellow Plate - Цветоотделка Yellow
Working Black Plate - Цветоотделка Black
Working CMY Plates - Цветоотделки CMY
Macintosh RGB - RGB пространство за Macintosh
Windows RGB - RGB пространство за Windows
Monitor RGB - RGB пространство на монитора
Gamut Warning - Области извън печатаемата гама
Pixel Aspect Ratio Correction - Корекция на пропорциите на пикселите
Zoom In - Увеличи мащаба на изобразяване
Zoom Out - Намали мащаба на изобразяване
Fit on Screen - Вмести в екрана
Actual Pixels - Действителни пиксели (100% мащаб)
Print Size - Размер за печат
Screen Mode > Режим на показване
Standart Screen Mode - Стандартен режим на показване
Full Screen Mode With Menu - Режим на цял екран с лентата с менюта
Full Screen Mode - Режим на цял екран
Extras - Екстри (напечатаеми помощни средства)
Show Extras - Покажи екстрите (напечатаемите помощни средства)
Show > Покажи >
Layer Edges - Контурите на слоя
Selection Edges - Контурите на селекцията
Target Path - Целевата пътечка
Grid - Помощната мрежа
Guides - Водачите
Smart Guides - Умни водачи
Slices - Изрезките
Annotations - Анотациите
All - Всичко
None - Нищо
Show Extras Options - Избор на показваните на екрана екстри
Rulers - Покажи мерните линии (рулерите)
Snap - Подравни (с прилепване)
Snap To > Подравнявай (с прилепване) към >
Guides - Водачите
Grid - Помощната мрежа
Layers - Слоеве
Slices - Изрезките
Document Bounds - Границите на документа
All - Всичко
Lock Guides - Заключи водачите
Clear Guides - Изчисти водачите
New Guide - Нов водач
Clear Slices - Изчисти изрезките

Меню Window (Прозорец):

Arrange > Подреди
Cascade - Подреди прозорците каскадно
Tile Horizontally - Подреди прозорците хоризонтално един до друг
Tile Vertically - Подреди прозорците вертикално един до друг
Arrange Icons - Подреди иконите
Match Zoom - Съгласувай мащаба на изобразяване
Match Location - Съгласувай местоположението
Match Zoom and Location - Съгласувай мащаба и метсоположението
New Window for Untitled 1 - Нов прозорец за
Workspace > Работно пространство >
Save Workspace - Съхрани работното пространство
Delete Workspace - Изтрий работното пространство
Default Workspace - Работно пространство по default
Reset Palette Locations - Върни палитрите на местата им по подразбиране
Reset Keyboard Shortcuts - Възстанови бързите клавиши по подразбиране
Reset Menus - Възстанови менютата
Keyboard Shortcuts&Menus - Бързи клавиши и менюта
Automation - Автоматизация
Basic - Основно, базово
Color and Tonal Correction - За цветови и тонални корекции
Image Analysis - За анализ на изображението
Painting And Retouching - За рисуване и ретуширане
Printing And Proofing - За печат и цветни проби
Web Design - За Web Design
What's New in CS2 - Какво е новото в CS2
Working with Type - За работа с текст
Actions - Покажи (скрий) палитрата Actions
Animation - Покажи (скрий) палитрата Animation
Brushes - Покажи (скрий) палитрата Brushes
Channels - Покажи (скрий) палитрата Channels
Character - Покажи (скрий) палитрата Character
Color - Покажи (скрий) палитрата Color
Histogram - Покажи (скрий) палитрата Histogram
History - Покажи (скрий) палитрата History
Info - Покажи (скрий) палитрата Info
Layers - Покажи (скрий) палитрата Layers
Navigator - Покажи (скрий) палитрата Navigator
Options - Покажи (скрий) лентата с опции
Paragraph - Покажи (скрий) палитрата Paragraph
Paths - Покажи (скрий) палитрата Paths
Styles - Покажи (скрий) палитрата Styles
Swatches - Покажи (скрий) палитрата Swatches
Tool Presets - Покажи (скрий) палитрата Tool Presets
Tools - Покажи (скрий) кутията с инструменти

Меню Help (Помощ):

Photoshop Help - Help-система на Photoshop
Welcome Screen - Начален приветствен екран
About Photoshop - За Photoshop
About Plug-In > За plug-in модулите >
Export Transparent Image - Експортиране на прозрачно изображение
Resize Image - Преоразмеряване на изображение
System Info - Информация за системата
Registration - Регистрация
Activate - Активирай
Transfer Activation - Прехвърли активацията
Updates - Ъпдейти
Photoshop Online - Photoshop онлайн
How to Create Web Images > Как се създават Web изображения
How to Customize and Automate > Как да правите потребителски настройки и да автоматизирате задачи
How to Fix and Enchance Photos > Как да поправяте и подобрявате фотографии
How to Paint and Draw > Как да рисувате растерни и векторни изображения
How to Prepare Art f. Applications > Как да подготвяте изображения за други програми
How to Print Photos > Как да отпечатвате фотографии
How to Work with Colors > Как да работите с цветове
How to Work w. Layers&Selections > Как да работите със слоеве и селекции
How to Work with Type > Как да работите с текст
How to Create How Tos > Как да създавате помощни теми от вида "Как да..."

Автор: Марин Маринов (The Nightmare)
Източник: www.rivalrybg.com
All Rights Reserved

Ако урокът ви допада, споделете го в Twitter и Facebook или го запазете в Delicious.
Урокът е добавен от: GeorgeSG

Коментари

Diamond

Чудесно, сега ако можеше някой да се заеме да направи Add-on за Adobe Photoshop на български.... :D

arabela

браво!!имах нужда от този урок

damadjanata

Как да се регистрирам в PhotoShop CS2

iana82

голямо браво и от мен

marcheto_73

Благодаря!!! Малко съм на "Вие" с английския...това ще ми е от полза!:)

mayass

И от мен едно голямо БЛАГОДАРЯ!

illiankaaa

Много полезен урок!!!

bubsoivz

Бравоска..доста ще трябва =)

gigobyte

Браво за урока , но аз съм на "Брато" с английския език :D

vince_1523

Много благодаря за това ;)

norway

3-ti Urok ima li i shte ima li ?
Blagodarq za Poleznite Uroci ! :) :)

droidd

Благодаря за полезната информация, но не откривам Филтъра Pattern Maker, във връзка с друг урок.
Аз съм с версия CS5.1 Възможно ли е да има нужда да се инсталира допълнително ???

tokikop

Браво за урока но защо като се бият в гърдите нашите програмисти че са най великите в света не вземат да направят Фотошопа и Корела на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК така както са го направили РУСНАЦИТЕ и всички други ДЪРЖАВИ.
Кога и нашите програмисти ще покажат че могат да правят нещо смислено а не само да копират от чуждите програмисти.

Добави коментар

Трябва да сте регистиран потребител за може да оставяте коментари! Направете своята безплатна регистрация още сега.